1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~

Az oktató-nevelő munka tanórán kívüli színterei
A tanórán kívüli nevelőmunka lényeges szerepet tölt be nevelési céljaink elérésében; kiegészíti, elmélyíti és továbbfejleszti a tanórák nevelő hatását. E tevékenységek keretében kaphatnak helyet a tanulók egészséges fejlődéséhez szükséges arányban a felüdülést, kikapcsolódást jelentő programok is.

Napközis és tanulószobai foglalkozások
Napközis foglalkozásokat 1-4. osztályig szervezünk. A napközi otthonban a tanulók felkészülnek a tanítási órákra, elsajátítják az önálló tanulás elemeit. A pedagógus segítséget nyújt a házi feladat elkészítésében, a tanulás megszervezésében. A tanulók életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelően különböző típusú szabadidős tevékenységek közül választhatnak. A napköziben zajló foglalkozások hozzájárulnak a szabadidő igényes eltöltéséhez a gyermekek sokoldalú fejlődéséhez, lehetőséget biztosítanak az önművelésre. A könyvtár nyitvatartási ideje is ezt szolgálja.

A szabadidő hasznos eltöltése céljából kihasználjuk iskolánk kedvező kulturális környezetét. Napközis gyerekeink - péntek délutánonként - moziba, színházba, bábelőadásokra járnak. Rendszeresen látogatják a múzeumokat, kiállítótermeket (Helytörténeti Múzeum, Kiscelli Múzeum, Vasarely Múzeum, stb.)

Tanulószobát 5-8. évfolyamig biztosítunk. A tanulószobai foglalkozás egyértelműen a tanulást segítő forma, ezért egyrészt a tanulási technikák és módszerek gyakorlásáról, másrészt a különböző szaktanárok segítő jelenlétéről gondoskodunk.

Játszóház
Negyedévente a különböző ünnepkörökhöz, nemzetiségi hagyományokhoz kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat, táncházat és egyéb programokat szervezünk diákjainknak, kis jelenetekkel, mesejátékokkal kiegészítve.

Szakkörök, tehetséggondozó műhelyek, énekkar, sportkör
A tehetséggondozó műhelyek, a szakköri foglalkozások az érdeklődő, tehetséges, aktív tanulókkal való foglalkozás legfontosabb formái. Céljuk, hogy lehetőséget biztosítsanak a gyerekek számára önismeretük gyarapítására, a bennük szunnyadó tehetség felismerésére és kiaknázására, a körülöttük lévő világ teljesebb megismerésére. Célunk továbbá az általános műveltség, az egyéni speciális képességek, a kreativitás és a motiváció fejlesztése.
A tehetséggondozó műhely foglalkozásain olyan ismeretek, képességek, készségek fejlesztésére kerül sor, amelyet a tantárgyi tanórák nem fednek le, amelyre a tantárgyi órák keretében nincs lehetőség így a programok a diákok kíváncsiságára, érdeklődésére épülnek.

Iskolai sportkör
Az iskolai sportkör célja - a heti öt testnevelésórán túl -, hogy bővítse a tanulók mozgáslehetőségeit, a diákokat edzettségre, helytállásra, küzdeni tudásra, a szellemi és lelki összhangra, a fair play szellemére nevelje.
Lehetőséget biztosítson az intézményen belüli, illetve intézmények közötti mozgásos játékokra, versenyekre.
Iskolánkban a délutáni sportköri foglalkozások között kiemelt szerepe van a gyeplabdának, mely sportágban az ügyességen és a taktikázáson van a hangsúly.

Sport-nap: a tanulók egészséges életmódra nevelésében fontos szerepe van, valamint a közösségi nevelés fontos színtere, mivel együtt sportol tanuló, szülő és pedagógus.

Egyéni foglalkozások
A tanulási nehézséggel küzdő, esetleg hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása céljából differenciált képességfejlesztő foglalkozásokat, korrepetálásokat tartunk.
Alsó tagozaton az osztálytanítók, felső tagozaton az osztályfőnökök a szaktanárokkal és a gyermekvédelmi felelőssel egyeztetve év elején javaslatot tesznek arra, hogy kik szorulnak, korrepetálásra. A tanév elején, szülői értekezleten a szülőket is tájékoztatjuk a korrepetálások szükségességéről és időpontjáról.
Természetesen azok a tanulók, akikről év közben derül ki, hogy tanulási nehézségekkel küzdenek, szintén részt vesznek a korrepetálásokon.

A tehetséges tanulókkal való egyéni foglalkozások alkalmával előtérbe kerül a különböző tanulmányi versenyekre, a felvételi vizsgákra való felkészítés.

A tehetséges gyerekek érdekében a tehetség mielőbbi felismerésére kell törekednünk, s minél előbb meg kell kezdeni céltudatos fejlesztésüket. A tanórákon plusz feladatok adásával igyekszünk differenciáltan foglalkozni ezekkel a tanulókkal, de emellett mindenképpen szükség van egyéni foglalkozásokra is.

Egyéb szabadidős tevékenységek

Tanulmányi versenyek
A tanulás rangjának elismeréséért minden évfolyamon versenyeket rendezünk, ahol mindenkinek lehetőséget adunk tudása kipróbálására.

A tehetség kibontakozását, az érdeklődés kiszélesítését leginkább ezek a formák segítik elő. Megkívánják a tanulóktól, hogy többet adjanak magukból, és hozzászoknak a nagyobb erőfeszítést igénylő munkához.

Kazinczy szép-kiejtési verseny, vers- és prózamondó verseny
Célunk a szép magyar beszéd és kifejezés iránti igény kialakítása, a tanulók személyiségének fejlesztése, érzelemvilágának gazdagítása.

Projekthét
A témahetek alkalmával olyan feladatokat kapnak a gyerekek, amelyek egy része a már tanult ismeretekre alapoz, más részük önálló kutatás, feldolgozás és manuális tevékenység, valamint csoportos munka a szaktanárok és osztályfőnökök irányításával. A gyerekek nem szokásos módon sajátítják el a tananyagot, hanem csoportokba szerveződve valami konkrét feladatot kapnak az adott témában, amit együtt dolgoznak ki, kutatnak, riportot készítenek, sok információt gyűjtenek, és megbeszéléseket tartanak.
A projekthét végén az iskola teljes közössége előtt megtartják az adott témában a prezentációt. A projektmódszer sokoldalúan fejleszti a kompetenciákat.

Iskolai ünnepélyek
Ünnepélyeink az iskola életének különösen szép alkalmai. Színt, változatosságot, izgalmat jelentenek a tanítási napok sorában. Egyaránt szolgálják az értelmi és érzelmi nevelést, de nagy szerepük van a hazafias nevelésben is. Jó alkalmat nyújtanak a közösség előtti szereplésre, egy-egy kisebb csoport és az egyén számára.

Ünnepélyeink megmozgatják az iskola valamennyi tanulóját és tanárát, egyben lehetőséget adnak a kialakult hagyományok ápolására is. Egy részük történelmi eseményhez kapcsolódik.

Nemzeti ünnepeink méltó megünneplésével erősítjük tanulóink magyarságtudatát, a hazaszeretet érzését és a történelmi ismereteken túl az érzelmi kötődést nemzeti hagyományainkhoz.

Szent Márton - napi felvonulás
Iskolánk egyik legkiemelkedőbb ünnepének számít a Márton-nap, melyet minden évben november 11-én rendezünk meg. A program célja a magyarországi németek mai és múltbéli kultúrájának, hagyományainak megismerése és elsajátítása újszerű módszerekkel.
A Márton-napi programsorozat keretén belül tanulóink lampionokat barkácsolnak, pályamunkákat készítenek. Este közös ünneplés zajlik a fáklyákkal, lampionokkal bevilágított udvaron.
A mindenkori negyedik osztályosok német nyelvű műsort adnak, melynek keretén belül felelevenítik Szent Márton életének egy epizódját.
A rendezvényen – tanulóinkon kívül - a szülők, meghívott vendégek és a környező óvodák gyermekei is nagy számban vesznek részt.

Művészeti Szemle
Célja a tanulók irodalom, zene iránti szeretetének erősítése. Fontosnak tartjuk, hogy a különböző művészeti ágak megismerésével, gyakorlásával fejlesszük diákjaink önkifejező- és előadókészségét. Tanulóink német- és magyar nyelvű jelenetekkel, tánccal lépnek fel iskolatársaik előtt.

Mikulás - nap, karácsony megünneplése, farsangi bál

Jeles nap
Tanévvégi értékelő nap alkalmával az iskola összes tanulója, a szülők jelenlétében értékeljük, jutalmazzuk a tanulmányi, sport- és művészeti versenyek győzteseit.

Ballagás
Ünnepélyes keretek között búcsúzunk el - szülők, vendégeink jelenlétében - iskolánk végzős tanulóitól.
    
Művészeti, kulturális rendezvények
Minden osztály évente két alkalommal részt vesz valamilyen kulturális eseményen (színház-, mozi-, múzeumlátogatás, kiállítás megtekintése).
Arra törekszünk, hogy tanulóink megismerjék Budapest, ezen belül Óbuda híres múzeumait, képtárait. Fejleszteni akarjuk tanulóinkban a kulturális élet számukra is hozzáférhető eseményei iránti érdeklődést, az irodalmi-művészeti élményekben való részesedés igényét. Kedvező iskolánk kulturális környezete, közelünkben két múzeum és kiállító-terem, egy mozi, két könyvtár és egy művelődési ház működik.

Év végi tanulmányi kirándulások
Célja: tanulóinkat megismertetni hazánk szép tájaival, természeti kincseivel, történelmi nevezetességeivel. Az osztálykirándulások terveinek összeállításakor az életkornak megfelelő fizikai megterhelés és a turizmus megkedveltetése is lényeges szempont. Kiváló lehetőséget nyújtanak a kirándulások arra, hogy felhívjuk tanulóink figyelmét a környezet védelmének fontosságára. A programok összeállításánál a szaktanárok (történelem, földrajz, irodalom) nyújtanak segítséget az osztályfőnököknek.
A kirándulások az ismeretszerzés mellett fegyelmet, rendet, tervszerűséget kívánnak. Tanulóinkban tudatosítani kell, hogy az ismeretlen vidéken járó osztály iskolánkat képviseli, példás magatartása dicséretet, elismerést vált ki, ezzel szemben fegyelmezetlensége, rendetlensége szégyent hoz az iskolára.

Közös iskolai őszi kirándulás
Minden évben ősszel szervezünk olyan egynapos kirándulást, amelyen az iskola összes tanulója és pedagógusa együtt vesz részt. A kirándulások célpontja többnyire valamilyen nagyobb történelmi évfordulóhoz kötődik.

Táborok
A szabadidő közös és egyéni eltöltésének értékes formája a tanulók táboroztatása.
Minden évben hazánk egyik nemzetiségi falujában tábort szervezünk tanulóink részére. E táborok célja az iskolában elsajátított nyelvismeret elmélyítése, a hazai németség még meglévő hagyományainak megismerése.
Megfelelő számú jelentkező esetén - nyelvgyakorlás céljából – valamelyik német anyanyelvű országban szervezünk nyelvi tábort.

Nyári - többnyire a Balaton melletti - táborunk célja, hogy tanulóink részére értékes, változatos tevékenységekkel biztosítsuk a szükséges felüdülést, regenerálódást, és az életkoruknak megfelelő szórakozást. Tanulják meg a pihenés célszerű módját.

Erdei táboraink célja: a környezetismeret, természetismeret órákon tanultak elmélyítése, s az, hogy tanulóink képesek legyenek a környezet természeti- és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, érdeklődjenek a természet jelenségei, folyamatai iránt.

A különböző programok, ünnepségek, versenyek szervezésében, lebonyolításában részt vállal az iskolai diákönkormányzat.