1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~

Tervezett osztályok, tanítási módszereink

Iskolánk sajátossága a német nemzetiségi tanterv szerinti oktatás. Az épület adottságait figyelembe véve, minden tanévben két első osztály indítását tervezzük.

Nemzetiségi osztályainkban a gyerekek első osztálytól heti hat órában tanulják a német nyelvet, valamint a népismeret tantárgyat, tehát a gyerekek minden nap részt vesznek német nyelvű foglalkozáson.

Ezeket az órákat csoportbontásban tartjuk, s az óravezetésben kezdettől fogva egynyelvűségre törekszünk. Nyelvoktatásunkra jellemző a beszéd-centrikus módszer alkalmazása, fő célunk a kommunikációs készségek fejlesztése.

Alsó tagozaton előtérbe kerülnek a játékos módszerek.

Nyelvgyakorlás céljából nyelvi táborokat szervezünk magyarországi német nemzetiségi településen, illetve Németországban.

Első osztályban írást, olvasást németül nem tanulnak a gyerekek, hogy ne zavarjuk a magyar nyelvű írás és olvasás elsajátítását. Számítógéppel felszerelt nyelvi laborunk a hatékonyabb nyelvoktatást segíti.

A nemzetiségi oktatásban résztvevő pedagógusok a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő módszertani, magas fokú szakmai képzettséggel rendelkeznek. Nyelvtanáraink hazai és német nyelvterületen szervezett továbbképzéseken való részvétellel folyamatosan gyarapítják szakmai ismereteiket. 

 

Tanítási módszereink

Első osztályos tanítóink nagy szeretettel és türelemmel segítik át gyermekeinket az iskolakezdés nehézségein. Az elsősök tantermeinek berendezése a megszokott óvodai környezethez hasonló hangulatot idéz. Kezdetben a tanítási órák hossza a tanulók terhelhetőségéhez igazodik, s a délutáni szabadidőt a részükre kialakított játszóudvaron töltik.

Alsó tagozaton nagy hangsúlyt kap az alapkészségek elsajátítása, a matematika, anyanyelvi készségek fejlesztése. Az olvasástanítási program megvalósításában elsődleges szempontunk az olvasás megszerettetése. Iskolánk tanítói a hagyományos olvasástanítási módszert alkalmazzák, szótagolásra építve. Törekszünk arra, hogy a gyerekek képességeinek megfelelő ütemben haladjanak; ez az órákon történő differenciálással valósul meg.

A felső tagozat célja egyrészt az alsó tagozaton megszerzett alapkészségek elmélyítése, másrészt az egyes tantárgyak tanulásmódszertanának kialakítása, a gimnáziumi tanulmányok megalapozása.

A tanítás során változatos módszerekkel, tanulók aktív bevonásával, sokoldalúan fejlesztjük tanulóink képességeit (kooperatív tanulási technikák, projektoktatás, vagy digitális tananyag alkalmazása interaktív tábla használatával).

 

tanórán kívüli foglalkozások - melyek nagyon népszerűek tanulóink körében - lényeges szerepet töltenek be nevelési céljaink elérésében. Ezek a szabadidős programok elősegítik a gyermeki személyiség fejlesztését azáltal, hogy kulturált viselkedésre nevelnek, hozzájárulnak a művelődési készségek, képességek, a kreativitás és fantázia fejlesztéséhez.